Όροι χρήσης

Τελευταία Ανανέωση: 15.07.2021

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου συνιστά περιουσία του ‘Μουσικό Φεστιβάλ Χίου’ και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993 όπως αυτός ισχύει καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τις οποίες η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο εθνικό της Δίκαιο.

Το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου είναι ο μόνος Δικαιούχος και νόμιμος διαχειριστής του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου chiosmusicfestival.gr.

Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι αρχεία ή δεδομένα, ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργαζομένων με το Φεστιβάλ φορέων, καλλιτεχνικών σχημάτων κ.ά.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την ρητή, έγγραφη και ανεπιφύλακτη άδεια αυτών.

Περιεχόμενο συνιστούν, χωρίς εξαίρεση,  τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα γραφικά, τα βίντεο, οι λογισμικές εφαρμογές, καθώς και τα λογότυπα, οι επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και λοιπά γνωρίσματα.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου πριν από την επίσκεψη/χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, έχει διαβάσει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης συμφωνίας, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη και την χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του chiosmusicfestival.gr οφείλει επίσης, αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς Δικαίου και την σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης αναδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου. Το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών και των επιλογών του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει των όρων του παρόντος.

Απαγορεύεται ρητά η πώληση, τροποποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, φόρτωση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, διαμόρφωση, μεταγλώττιση, δημιουργία αντιγράφων ιστοτόπου μέρους ή όλου του περιεχομένου του ιστοτόπου για οποιαδήποτε άλλη χρήση, κερδοσκοπική ή μη, πλην της προσωπικής ενημέρωσης του επισκέπτη/χρήστη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες του περιεχομένου να είναι κατά το δυνατόν ακριβέστερες. Ενδείκνυται παρ’ όλα αυτά, ο επισκέπτης/χρήστης να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων /δεσμών ή διαφημιστικών banners, καθώς και για  τυχόν διακεκομμένη, αποσπασματική  ή εσφαλμένη ροή πληροφοριών μέσω του ιστοτόπου  είτε μέσω άλλου ιστοτόπου ή server, από το οποίο ο επισκέπτης/ χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο. Τυχόν παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικώς και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν ενέχει οιαδήποτε μορφή δέσμευσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη κατά την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο του ‘Μουσικού Φεστιβάλ Χίου’ διέπεται από τους όρους του Ελληνικού (Ν.2472/1997, Π.δ.207/1998, Π.δ.79/2000 και αρ. Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές, προκειμένου να διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το ‘Μουσικό Φεστιβάλ Χίου’ διατηρεί αρχεία, με τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικώς και μόνον για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή ο επισκέπτης/ χρήστης διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα και μπορεί να ζητήσει την διαγραφή , διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων του.

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου και τεκμαίρεται ότι έχουν εξασφαλίσει την προς τούτο συναίνεση των γονέων τους. Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες δεν υποχρεούνται στην γνωστοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

Η εκ μέρους του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των παρεχόμενων μέσω του ιστοτόπου του υπηρεσιών προς τους χρήστες. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης του Ν. 2472/1997 επικοινωνήστε με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίουμέσω e-mail στο contact@chiosmusicfestival.gr.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ του ‘Μουσικού Φεστιβάλ Χίου’ και του χρήστη και δεσμεύει αυτούς. Καμία τροποποίηση δεν ισχύει εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Το ‘Μουσικό Φεστιβάλ Χίου’ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί, προσθέτει, αφαιρεί ή συντέμνει το πληροφοριακό και τεχνικό υλικό του ιστοτόπου, στοχεύοντας στην διευκόλυνση των χρηστών του.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών.

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου, επιτρέπουν στον επισκέπτη/χρήστη να περιηγείται και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη.

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων ενός ιστοτόπου.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies μπορείτε να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Βέβαια, ο χρήστης πρέπει να έχει υπόψιν του ότι εάν επιλέξει απενεργοποίηση των cookies, ορισμένα μέρη του ιστοτόπου μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.